உள்ளூர்

அரசசேவையில் மோசடி மற்றும் ஊழல்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டம் வழிவகுப்பதாக புத்திஜீவிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

தேசிய கணக்காய்வு சட்டத்தின்; மூலம் அரச சேவையில் இடம்பெறும் மோசடி மற்றும் ஊழலை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று புத்திஜீவிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த சட்டம் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. அரச நிதி முறையற்ற விதத்தில் பன்படுத்தப்படுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இவ்வாறான சட்டம் தேவை என்று பல்வேறு தரப்பினர் சுட்டிக்காட்டியிருந்த போதிலும், நிர்வாகத்தில் இருந்த அரசாங்கங்கள் சட்டத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை. இருப்பினும் நல்லாட்சி அரசாங்கம் தேர்தலின்போது உறுதிமொழிக்க அமைவாக இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது என்றும் புத்திஜீவிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.