නවතම පුවත්

බැදුම්කර විමර්ශන වාර්තාවේ පාර්ලිමේන්තුව නොදුන් කොටස් කතානායකවරයාට භාරදෙයි

මහබැංකු බැදුම්කර සිද්ධිය පිළිබද විමර්ශන වාර්තාවේ මෙතෙක්  පාර්ලිමේන්තුවට නොදුන් කොටස් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය කතානායකවරායට භාර දි තිබෙ.  වාර්තාවේ 350  වැනි පිටුවේ සිට  360 වැනි පිටුව දක්වා වූ කොටස එලෙස  භාර දී ඇතැයි  කතානායක කාර්යාලය කියයි.